Subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland

28 feb | De Uitvoeringsregeling subsidie Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2015 wordt geïnitieerd  door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Middels deze regeling kan de provincie subsidie verstrekken voor initiatieven aangaande de verkeersveiligheid betreffende scholieren van basisscholen, dan wel scholen in het voortgezet onderwijs.

Aanvragen kunnen vanaf 2 maart worden ingediend tot en met 31 maart 2015. Voor deze periode is het  subsidieplafond vastgesteld op € 1.052.010 met een maximum van  € 100.000 per aanvraag. De projectkosten worden hierbij 100% gesubsidieerd.

Wanneer het subsidieplafond wordt bereikt, zullen aanvragen worden beoordeeld op prioriteit. Criteria als doelgroep, reikwijdte, regionaal bereik en plan van aanpak, zijn hierbij doorslaggevend.

De stadsregio Amsterdam valt buiten deze subsidieregeling.