Praktijkleren

Wat is de subsidieregeling praktijkleren?

Met Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW bedrijven om meer praktijkleer- en werkleerplaatsen aan te bieden. Met deze subsidie ontvangt een bedrijf een tegemoetkoming voor de kosten van begeleiding van een deelnemer. De regeling is met name bedoeld voor kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt (hoge jeugdwerkloosheid) en op sectoren waar te weinig gekwalificeerd personeel beschikbaar is zoals in de techniek. De regeling helpt leerlingen en studenten daarnaast om zich beter op de arbeidsmarkt voor te kunnen bereiden.

Wat levert het u op?

De subsidie is in 2018 maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. Indien het totale budget wordt overschreden, dan zal de maximale subsidie per praktijkleerplaats of werkleerplaats in dat jaar evenredig worden verlaagd.

Belangrijkste voorwaarden

  • Voor MBO-studenten komt alleen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in aanmerking. Voor HBO-studenten moet het gaan om duale- of deeltijdtrajecten. Voltijdstudenten komen hierbij niet in aanmerking;
  • Er is een stageovereenkomst tussen de stagegever, leerling en onderwijsinstelling;
  • De stage duurt minimaal 2 dagen / week;
  • De subsidie is aangevraagd door de stagegever welke geregistreerd is als erkend leerbedrijf;
  • De aanvraag kan na afloop van de begeleiding worden ingediend maar uiterlijk op 17 september 2018.