MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Wat is de MIT subsidie?

De regeling MKB Innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) heeft als doel om innovatieactiviteiten van het MKB binnen de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen. De topsectoren zijn:

 • Hightech Systemen & Materialen inclusief ICT
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Logistiek
 • Life Sciences & Health
 • Water
 • Agri & Food
 • Chemie inclusief Biobased economy
 • Energie
 • Creatieve Industrie
 • Agri & Food

Per topsector zijn er verschillende subsidie-instrumenten beschikbaar. De regionale innovatie strategie (RIS) is bepalend voor de prioriteit die een sector in een regio heeft en hoeveel budget er voor beschikbaar is gesteld. Wanneer een project binnen een topsector valt die niet in die regio wordt gestimuleerd, dan is het mogelijk om gebruik te maken van de landelijke module. De aanvragen zullen in eerste instantie obv regionale criteria worden beoordeeld en komen daarmee in aanmerking voor het regionale budget. Als de aanvraag niet binnen de RIS past of als het instrument niet beschikbaar is in de regio, dan kan een aanvrager gebruik maken van de landelijke MIT-module. Het totale budget voor de MIT bedraagt in 2019 in totaal € 40 miljoen.

Wat levert het u op?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type instrument:

 • Kennisvoucher: met deze ‘waardebon’ kan een mkb-ondernemer een kennisinstelling inschakelen om specifieke kennis in te kopen. Met de kennisvoucher kan de ondernemer 50% van de kosten van de kennisinstelling betalen. Maximale waarde: € 3.750,- De subsidie wordt hierbij uitbetaald aan de kennisinstelling;
 • MKB-innovatie-adviesprojecten: Dit instrument is bedoeld voor ondernemers die een adviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling danwel onafhankelijke adviesorganisatie. Het project omvat onderzoek en/of advies over een toepassingsgerichte kennisvraag welke noodzakelijk is voor het innoveren van producten, productieprocessen of diensten. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 10.000;
 • Hooggekwalificeerd personeel: Subsidie voor detachering van hooggekwalificeerd personeel met een maximum van € 50.000/jaar. Een bedrijf kan maximaal drie opvolgende jaren gebruik maken van de regeling;
 • Haalbaarheidsproject: desk research waaronder literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning, concurrentie analyse, inventarisatie van mogelijke partners en beschikbare technologie. De subsidie is hierbij 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000;
 • R&D-samenwerkingsproject: vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten binnen een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. De subsidie bedraagt hierbij 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per samenwerkingsverband;
 • Netwerkactiviteiten: activiteiten om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen zoals masterclasses, workshops of conferenties. Alleen TKI’s kunnen een aanvraag indienen voor dit instrument. Het subsidiepercentage is hierbij 100% met een maximum van € 1.000 per MKB-deelnemer;
 • Innovatiemakelaars: ondersteuning op het gebied van managementconsulting. Alleen TKI’s kunnen een aanvraag indienen voor dit instrument. Het subsidiepercentage is hierbij 50% met een maximum van € 10.000 per MKB-deelnemer.

De sluitingsdatum van de regeling is 10 september 2020. De instrumenten, met uitzondering van R&D-samenwerkingsprojecten, werken echter volgens een wie het eerst komt, wie het eerst maalt principe. Gezien de populariteit van de regeling betekent dit dat u een aanvraag voor een haalbaarheidsproject op de eerste dag van de indientermijn: 7 april moet indienen om kans op subsidie te hebben. R&D-samenwerkingsprojecten worden volgens het tenderprincipe beoordeeld.

Belangrijkste voorwaarden

 • Projecten moeten aansluiten op de doelstellingen binnen de gekozen topsector;
 • Voldoende eigen financiële middelen beschikbaar;
 • De instrumenten Netwerkactiviteiten  en Innovatiemakelaars kunnen alleen door de TKI’s worden aangevraagd;
 • De specifieke voorwaarden verschillen per sector en per instrument;
 • Het is mogelijk om voor hetzelfde project meerdere instrumenten aan te vragen.